Kryetari i Keshilli per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut,z.Premtim Iseni me date 11 mars 2019 ne ambjentet e Keshillit realizoi takim pune me perfaqesuesit e Zyres se Delegacionit Evropian ne Shkup.

Ne kete takim, morren pjese z.Konstantin Jovanovski,znj.Elizabeta Georgieva dhe znj.Emilija Belogaska.

Kryetari i Keshillit,i informoi perfaqesuesit e Zyres se BE-se ne Shkup,per rrolin dhe rendesin e Keshillit si trup rregullator me autorizime publike dhe aktivitetet e ketij institucioni me rendesi te vecant ne vend.Gjithashtu,u diskutuan mundesit e bashkepunimit dhe gjetja e alternativave te volitshme qe ky Keshill te ndihmohet nga Zyra e BE-se ne Shkup.

Kryetari i Keshillit,kerkoi qe perfaqesues te ketij institucioni te jene pjes aktive ne procesin e scriningut,ne kapitujt qe kane te bejne me profesionin e kontabilitetit dhe revizionit.