За нас

Состав на советот

Стручна служба

Надлежности

Согласно Законот за ревизија (Сл. Весник 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија има точно одредени обврски и надлежности кои се дел од неговата основна дејност.

Согласно член 8 од Законот за ревизија работата на Советот се состои од следново:

 1. донесува статут, деловник за работа, годишна програма, финансиски план и годишен извештај,
 2. донесува Тарифник за издавање на лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштва за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец,
 3. издава и одзема лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец врз основа на правила и постапки пропишани од Советот,
 4. иницира контрола на друштвата за ревизија, овластените ревизори-трговци поединци и на овластените ревизори од страна на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија,
 5. дава согласност на Статутот и другите акти на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, ја следи нивната примена и му предлага на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија нивно изменување и дополнување,
 6. го следи спроведувањето на годишната и тригодишната програма за контрола преку извештаите добиени согласно член 20-а став (5) на овој закон и преку учество во комисијата на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија надлежна за контрола,
 7. го следи спроведувањето на годишните програми за полагање испит и за континуирано професионално усовршување на Институтот на овластени ревизори на Република Македонијa,
 8. ја следи постапката што ја спроведува Институтот на овластени ревизори на Република Македонија за признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство,
 9. врши надзор над Институтот на овластени ревизори на Република Македонија,
 10. изрекува мерки на овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори трговци-поединци, согласно овој закон и го пропишува начинот на утврдување на меркитe,
 11. дава насоки на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија за прашања за кои е надлежен согласно со овој закон,
 12. ги проверува извештаите за транспарентност согласно со членот 35 од овој закон,
 13. ја следи примената на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него и врз таа основа му предлага на министерот за финансии изготвување на соодветни изменувања и дополнувања на истите,
 14. воспоставува соработка со домашни, странски и меѓународни институции,
 15. донесува процедури за соработка и размена на податоци со Институтот на овластени ревизори на Република Македонија,
 16. донесува годишен план за вработување на државни службеници,
 17. донесува годишен план на обуки за сите вработени,
 18. одлучува за други прашања за вработените, и
 19. врши други работи утврдени со овој закон и Статутот.

Мисија

Мисијата на Советот е преку стручни анализи, препораки, советувања и вршење независен јавен надзор на ревизијата, да работи во насока на нејзино унапредување, поттикнување и придржување кон високите професионални стандарди. Со тоа се зголемува довербата и транспарентноста на податоците и информациите во финансиските извештаи на деловните субјекти и се намалуваат потенцијалните ризици со што се влијае кон подобрување на целокупната деловна клима во Република Македонија.

Вредностите придонесуваат кон постигнување и остварување на мисијата на Советот ценејќи дека тоа се остварува преку јакнење на внатрешната организација и зголемувањето на ефикасноста и ефективноста во работењето. Реализацијата на мисијата се остварува преку:

 • Обезбедување интегритет, конзистентност, точност и чесност при остварување на целите и активностите;
 • Утврдување приоритети во постигнувањето на мисијата на Советот во годишните програми за работа на Советот за периодот од 2017 до 2019 година;
 • Транспарентност преку обезбедување навремено и јасно информирање на јавноста и професијата за своите активности, одлуки и заклучоци;
 • Висок степен на професионализам и висок интелектуален капацитет; и
 • Подржување тимски дух и култура на споделување на знаењето во тимска работа.

Визија

Визијата на Советот е преку независен јавен надзор да го поттикне придржувањето кон високите професионални стандарди од страна на друштвата за ревизија, овластените ревизори – трговци поединци и овластените ревизори. На тој начин ќе се зголеми довербата и транспарентноста на податоците во годишните сметки и финансиските извештаи на трговските друштва и останатите правни лица кои го подведуваат нивното финансиско известување на ревизија.

Земајќи ги во предвид надлежностите и обврските на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија, политиката за објавување на информации обезбедува слободен и лесен пристап до информациите поврзани со нашето работење.

Советот навремено и целосно ги објавува соопштенијата, одлуките, решенијата, јавните набавки и извештаите од работата. Нашата институција е обврзана да објавува информации навремено и целосно, со што го потврдува своето функционирање како транспарентна институција во Република Македонија.

Претседателот на Советот, како и членовите на истиот, веруваат дека ваквиот транспарентен односно отворен систем на работа е подобар од затворениот. Ние сметаме дека достапноста до информациите може да обликува една нација и едно општество. Врз основа на транспарентноста, секој има право на службените документи и право од Советот да добие информации во поглед на нивната содржина.

Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија е институција која е секогаш отворена за итервјуа со заинтересираните кадидати. Високо го цениме професионализмот и експертизата и промовираме работна средина каде индивидуалните вештини се стимулирани, а знаењето ефикасно се применува. Работата во нашиот Совет е работа во која обуката и учењето се дел од курсот, вие само треба да демонстрирате подготвеност за успех и потенцијал за напредок.

Доколку сакате да ја креирате иднината на оваа институција, доколку имате желба, знаење и ентузијазам да се приклучите на нашиот тим, а не можете да најдете активни огласи за вработување во нашата институција, испратете ја Вашата биографија на следнава електронска адреса: contact@sunr.mk со наслов “Вработување”.

Вашето резиме ќе биде внесено во базата на податоци и во случај на потреба од соодветен кадар, нашата институција врз основа на тековните потреби ќе ве контактира.