Лиценцирани друштва за ревизија

ЛИЦЕНЦИРАНИ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈА
Реден број Назив на Друштво за ревизија Регистарски број на лиценца Датум на издавање на лиценцата
1 Верифика ДОО Скопје 01 5/20/2013
2 Мур Стивенс ДОО Скопје 02 5/20/2013
3 ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје 03 6/7/2013
4 БДО ДОО Скопје 05 6/26/2013
5 Ековис Аудит Макеоднија ДОО Скопје 06 11/7/2019
6 Грант Торнтон ДОО Скопје 07 7/2/2013
7 РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје 08 12/1/2015
8 Дилоит ДОО Скопје 09 7/2/2013
9 ПЕРК ДООЕЛ Прилеп 10 5/10/2021
10 Ернст и Јанг Овластени ревизори ДОО Скопје 11 7/12/2013
11 КПМГ Македонија ДОО Скопје 13 7/12/2013
12 ПКФ ЕФП ДОО Скопје 14 28/02/2023
13 Којзаклиев – Павлеска ДОО Скопје 15 8/12/2013
14 Рафајловски Ревизија ДОО Скопје 16 8/23/2013
15 Елит ДООЕЛ Скопје 18 10/22/2013
16 ЈВК ДОО Скопје 19 11/4/2013
17 Про Аудит ДОО Куманово 20 11/20/2013
18 Трио Консалтинг ДОО Гевгелија 21 11/25/2013
19 Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово 23 12/3/2013
20 Идеја Плус Ревизија & Консалтинг ДОО Радовиш 24 12/27/2013
21 Бејкер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје 27 1/17/2017
22 А & БА Гроуп ДООЕЛ Скопје 28 9/22/2017
23 РАСЕЛ БЕДФОРД АТАНАСОВСКИ ДОО Скопје 31 11/18/2020
24 ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје 32 2/10/2020
25 ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје 33 2/27/2020
26 АУДИТ ГРУП ДООЕЛ Куманово 34 12/22/2020
27 МАЗАРС РЕВИЗИЈА  ДОО Скопје 35 8/27/2021
28 МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје 36 15/11/2021
29 РЕВИДИЗО ДОО Скопје 37 15/11/2021
30 КРЕСТОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 38 16/02/2022