Лиценцирани друштва за ревизија

Реден број Назив на Друштво за ревизија
1 Верифика ДОО Скопје
2 Мур Стивенс ДОО Скопје
3 ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје
4 БДО ДОО Скопје
5 Ековис Аудит Макеоднија ДОО Скопје
6 Грант Торнтон ДОО Скопје
7 РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје
8 Дилоит ДОО Скопје
9 Пелагониска Ревизорска Куќа ДОО Прилеп
10 Ернст и Јанг Овластени ревизори ДОО Скопје
11 КПМГ Македонија ДОО Скопје
12 Ефект – Плус ДООЕЛ Скопје
13 Којзаклиев – Павлеска ДОО Скопје
14 Рафајловски Ревизија ДОО Скопје
15 Елит Данче ДООЕЛ Скопје
16 ЈВК ДОО Скопје
17 Про Аудит ДОО Куманово
18 Трио Консалтинг ДОО Гевгелија
19 Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово
20 Идеја Плус Ревизија & Консалтинг ДОО Радовиш
21 Бејкер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје
22 А & БА Гроуп ДООЕЛ Скопје
23 Руле ДООЕЛ Скопје
24 РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
25 РАСЕЛ БЕДФОРД АТАНАСОВСКИ ДОО Скопје
26 ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
27 ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
28 АУДИТ ГРУП ДООЕЛ Куманово