Лиценцирани друштва за ревизија

Регистерски број Назив и седиште
01 Верифика ДОО Скопје
02 МУР СТИВЕНС ДОО Скопје
03 ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС  ДОО Скопје
05 Друштво за ревизија  БДО ДОО Скопје
06 АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ
07 ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје
08 РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје
09 ДИЛОИТ ДОО Скопје
10 Друштво за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА ДОО Прилеп
11 Друштво за ревизорски и книговодствен консалтинг и услуги
ЕРНСТ И ЈАНГ ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ ДОО – Скопје
12 Ревизија, проценка и финансиски консалтинг Б и Љ, Боро и Љупчо Д.О.О – Скопје
13 Друштво за ревизија КПМГ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
14 Друштво за ревизија Ефект Плус ДООЕЛ Скопје
15 Друштво за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ-ПАВЛЕСКА ДОО Скопје
16 Друштво за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје
18 Елит Данче ДООЕЛ
19 ЈВК ДОО Скопје
20 ПРОАУДИТ ДОО
21 ТРИО КОНСАЛТИНГ ДОО
23 БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО
24 ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА ДОО
26 Друштво за ревизија и консалтинг Европски Центар за ревизија ДОО Скопје
27 БЕЈКЕР ТИЛИ ЈОАНИДИС ДООЕЛ СКОПЈЕ
28 А & БА ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ
29 Руле Дооел Скопје