Лиценцирани овластени ревизори – трговци поединци

ЛИЦЕНЦИРАНИ ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ – ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ
Реден број Назив на
Овластен ревизор – Трговец поединец
Регистарски број на лиценца Датум на издавање на лиценцата
1 МСФИ Ревизија ТП, Скопје 01 5/20/2013
2 СГД Ревизија ТП, Скопје 02 7/2/2013
3 ТП Ревизија Андоновски, Куманово 04 8/23/2013
4 ТП Ревизија Чулева, Скопје 05 11/25/2013
5 Ревизор Бабамов ТП, Струмица 06 11/25/2013
6 ТП ММ Ревизија, Радовиш 07 11/25/2013
7 ТП Ревизија Стојчевски, Куманово 09 12/27/2013
8 ТП за Ревизија Котев, Гевгелија 10 3/26/2014
9 ТП ЈЈ Аудит – Консалтинг, Куманово 14 12/1/2016
10 Ревизија Витанова ТП, Струмица 15 9/22/2017
11 Аудит 4ју ТП Шенаси Ајредин Бајрами, Скопје 16 9/18/2019
12 ЈОЛАК РЕВИЗИЈА ТП – Охрид 17 2/10/2020
13 СКОЛАР – П ТП ПРИЛЕП 18     8/12/2021
14 ВЕРИФИКА РЕВИЗИЈА Валентина Видан Трпчевска ТП Скопје 20 15/1/2021
15 ТП КМ за ревизија и консалтинг од Струмица 21 28/01/2022
16 ТП  РЕВИЗИЈА КОСТЕСКИ од Скопје 22 13/10/2022
17 ТП КРИС КОНТО РЕВИЗИЈА Куманово 23 17/11/2022
18 ЛИНК РЕВИЗИЈА ТП од Радовиш 24 29/9/2023