Лиценцирани овластени ревозори

Регистарски број Име и презиме
1 Антонио Велјанов
2 Марко Василев
3 Гордана Ѓорѓиева
4 Љубе Ѓорѓиевски
5 Драган Давитков
6 Зорица Божиновска Лазаревска
7 Душко Апостоловски
8 Стојко Пауновски
9 Валентина Трпчевска
10 Сашко Марковски
11 Жарко Михајловски
12 Бранкица Филиповска
13 Стефчо Витанов
14 Љупчо Андоновски
15 Ленин Прцуловски
16 Маја Атанасовска
17 Славица Лазаревска
18 Анита Бошкова
19 Марија Начевска – Трпеска
20 Катарина Динева – Зикова
21 Гоце Христов
22 Костадинка Китаноска
23 Марјан Андонов
24 Правда Цветковска
25 Наташа Џидрова
26 Сузана Ставриќ
27 Петар Дуљанов
28 Валентина Неделковска
29 Борислав Оречовски
30 Стојна Здравева
31 Светлана Дукоска
32 Јулијана Тодоровска
33 Ружа Филипчева
34 Ирена Папазова
35 Виолета Јаковлеска
36 Софија Јанчева Белчева
37 Јелица Атанасова
38 Стоил Стоименовски
39 Вера Рафајловска
40 Борислав Атанасовски
41 Ката Андоновска
42 Велика Пешова
43 Валентина Ончевска Давитковска
44 Биљана Поповска
45 Љупчо Пецев
46 Лилјана Стојчева
47 Стојан Јорданов
48 Миле Ниневски
49 Родне Коцевска
50 Доста Проданоска
51 Александар Проданоски
52 Весна Гешков Кувенџиска
53 Анита Доневска
54 Димитар Андоновски
55 Љубица Јоанидис
56 Никола Терзиев
57 Лидија Трпевска
58 Владимир Соколовски
59 Елена Петровска – Лазаревски
60 Звонко Кочовски
61 Сашка Бошковска – Богдановска
62 Душан Димитров
63 Драган Димитров
64 Ангелина Гогушевска
65 Светлана Стефановска
66 Надица Миновска
67 Зоран Миновски
68 Валентина Димишкова
69 Марија Ковачевиќ – Георгиевска
70 Дијана Делимитова
71 Роберт Манасиев
72 Александра Радевска
73 Ристо Котев
74 Лидија Нануш
75 Александар Аризанов
76 Јорданчо Којзаклиев
77 Силвана Марковска
78 Данче Зографска
79 Маја Лазароска
80 Јасна Дуковска Јегени
81 Мико Кацарски
82 Менча Пешиќ
83 Здравко Петров
84 Верица Костова
85 Гордана Лазаревска
86 Снежана Ристова – Трифуноска
87 Зорица Арсовска
88 Васе Мојаноска
89 Ѓоко Ѓорѓиев
90 Јане Иванов
91 Славица Блажевска
92 Гордана Поп – Иванова
93 Пецко Ристески
94 Бојан Петрески
95 Милена Јованова – Димоска
96 Шика Чурлинова
97 Кристина Куновска
98 Наташа Боцевска – Линин
99 Бранко Трајковски
100 Благоја Ацески
101 Грозда Костадинова
102 Јанка Димитрова
103 Радмила Миловановиќ
104 Мирка Александрова
105 Стојанчо Коцев
106 Марјонка Николовска
107 Виолета Марковска Ваљак
108 Анита Бислимовска
109 Врсна Маслинко
110 Снежана Зајкова Деливанова
111 Филимена Трпеска
112 Соња Чулева
113 Ирена Стојковска
114 Ана Костиќ Ѓорѓиева
115 Бранко Костовски
116 Гордана Витанова
117 Менка Марковиќ
118 Алексеј Перчинковски
119 Николаки Миов
120 Кристина Тилиќ
121 Гордана Никушевска
122 Ѓорѓи Чучук
123 Игор Митевски
124 Сузана Несторова
125 Љубинка Семенкова
126 Нада Гогоска
127 Николина Неновска
128 Весна Пехчевска
129 Мирјана Малевска
130 Виолета Лешкоска
131 Верица Хаџи – Василева Марковска
132 Јовица Стојчевски
133 Крсто Несторов
134 Славица Дреноска
135 Роза Попова Ристевска
136 Валентина Димевска
137 Дејан Вељковски
138 Соња Зафировиќ
139 Мара Јованоска
140 Добрила Апостолова
141 Дарко Калин
142 Владимир Зоговиќ
143 Владимир Ѓорчески
144 Борче Ѓелевски
145 Јелена Џимревска
146 Митко Попоски
147 Бранка Стојановска
148 Милка Паспалова Тасеска
149 Надица Стојчевска
150 Зоран Пешовски
151 Соња Тодорчевска
152 Зорица Трпковска
153 Павлина Илиоска
154 Валентина Алексовска
155 Жаклина Мариќ
156 Илија Митрев
157 Весна Пауновска Петроска
158 Фима Биљарска
159 Александар Рулески
160 Билјана Митревска
161 Славица Пековиќ
162 Елена Танеска
163 Елена Кумова Петрова
164 Ненад Ранѓеловиќ
165 Кирил Естатиев
166 Срѓан Ранѓеловиќ
167 Дејан Ранѓеловиќ
168 Цветанка Јакимовска Цветкова
169 Александра Зикова Настоска
170 Наташа Илиевска
171 Живко Димовски
172 Марија Божиновски
173 Васко Ристески
174 Иван Богдановски
175 Елена Трпковска Василевска
176 Симе Јовановски
177 Костадин Пецев
178 Даниела Козарева Јованов
179 Данило Јовановиќ
180 Тијана Костовска
181 Влатко Јолакоски
182 Марија Ѓорѓиевска
183 Огњен Блажевски
184 Александра Јанкулоска
185 Ненад Тортевски
186 Наташа Трифуноска
187 Бојана Велковски
188 Даниела Симовска
189 Миа Јовановиќ
190 Александра Кузмановска
191 Васил Миов
192 Никола Тодосовски
193 Владимир Иветиќ
194 Елена Попова Бојаџиевска
195 Горан Котески
196 Владимир Стефановски
197 Владимир Петрески
198 Билјана Митревска
199 Јасмина Рафајловска
200 Даница Ганчева
201 Филип Тасески
202 Кети Витанова
203 Даница Локоска
204 Маја Стојаноска
205 Сузана Бошевска Јанкова
206 Војдан Јорданов
207 Кристина Кипријановска
208 Бојана Апостоловска
209 Елена Адамова
210 Даринка Којзаклиева
211 Елена Петрова
212 Елена Ѓорѓиевска
213 Љубица Евтимовска
214 Ивица Марчевски
215 Тина Нешовска
216 Крунислав Станојевиќ
217 Панда Грозданова
218 Александра Бошковска
219 Шенаси Бајрами
220 Дејан Георгијев
221 Симона Павловска
222 Александра Милевска
223 Софка Кланџевска Ѓурческа
224 Маја Ивановска
225 Сања Аризанов
226 Љупчо Наумовски
227 Дарко Дачевски
228 Викторија Јанева