Лиценцирани овластени ревозори

ЛИЦЕНЦИРАНИ ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ
Реден број Име и презиме Регистарски број на лиценца Датум на издавање на лиценцата
1 Антонио Велјанов 01 3/26/2013
2 Марко Василев 02 3/26/2013
3 Гордана Ѓорѓиева 03 3/26/2013
4 Љубе Ѓорѓиевски 04 3/26/2013
5 Драган Давитков 05 3/26/2013
6 Зорица Божиновска Лазаревска 06 3/26/2013
7 Душко Апостоловски 07 3/26/2013
8 Стојко Пауновски 08 3/26/2013
9 Валентина Трпчевска 09 3/26/2013
10 Сашко Марковски 10 3/26/2013
11 Жарко Михајловски 11 3/26/2013
12 Бранкица Филиповска 12 3/26/2013
13 Љупчо Андоновски 14 3/26/2013
14 Ленин Прцуловски 15 3/26/2013
15 Маја Атанасовска 16 3/26/2013
16 Славица Лазаревска 17 3/26/2013
17 Анита Бошкова 18 3/26/2013
18 Марија Начевска – Трпеска 19 3/26/2013
19 Катарина Динева – Зикова 20 3/26/2013
20 Гоце Христов 21 3/26/2013
21 Костадинка Китаноска 22 3/26/2013
22 Марјан Андонов 23 3/26/2013
23 Правда Цветковска 24 3/26/2013
24 Наташа Џидрова 26 3/26/2013
25 Сузана Ставриќ 27 3/26/2013
26 Петар Дуљанов 29 3/26/2013
27 Валентина Неделковска 30 3/26/2013
28 Борислав Оречовски 31 3/26/2013
29 Стојна Здравева 32 3/26/2013
30 Ружа Филипчева 35 3/26/2013
31 Ирена Папазова 36 3/26/2013
32 Јелица Атанасова 39 3/26/2013
33 Стоил Стоименовски 40 3/26/2013
34 Вера Рафајловска 41 3/26/2013
35 Борислав Атанасовски 42 4/29/2013
36 Ката Андоновска 43 4/29/2013
37 Велика Пешова 44 4/29/2013
38 Валентина Ончевска Давитковска 45 4/29/2013
39 Биљана Поповска 46 4/29/2013
40 Љупчо Пецев 47 4/29/2013
41 Лилјана Стојчева 48 4/29/2013
42 Стојан Јорданов 49 4/29/2013
43 Миле Ниневски 50 4/29/2013
44 Родне Коцевска 51 4/29/2013
45 Александар Проданоски 53 4/29/2013
46 Весна Гешков Кувенџиска 54 4/29/2013
47 Анита Доневска 55 4/29/2013
48 Димитар Андоновски 56 4/29/2013
49 Љубица Јоанидис 57 4/29/2013
50 Никола Терзиев 58 4/29/2013
51 Лидија Трпевска 59 4/29/2013
52 Владимир Соколовски 60 4/29/2013
53 Елена Петровска – Лазаревски 61 4/29/2013
54 Звонко Кочовски 62 4/29/2013
55 Сашка Бошковска – Богдановска 63 4/29/2013
56 Душан Димитров 64 4/29/2013
57 Драган Димитров 65 4/29/2013
58 Ангелина Гогушевска 66 4/29/2013
59 Светлана Стефановска 67 4/29/2013
60 Надица Миновска 68 4/29/2013
61 Зоран Миновски 69 4/29/2013
62 Валентина Димишкова 70 4/29/2013
63 Марија Ковачевиќ – Георгиевска 71 4/29/2013
64 Дијана Делимитова 72 4/29/2013
65 Роберт Манасиев 73 4/29/2013
66 Александра Радевска 74 4/29/2013
67 Ристо Котев 75 4/29/2013
638 Лидија Нануш 76 4/29/2013
69 Александар Аризанов 77 4/29/2013
70 Јорданчо Којзаклиев 78 4/29/2013
71 Силвана Марковска 79 4/29/2013
72 Данче Зографска 80 4/29/2013
73 Маја Лазароска 81 4/29/2013
74 Јасна Дуковска Јегени 82 4/29/2013
75 Мико Кацарски 83 4/29/2013
76 Здравко Петров 85 4/29/2013
77 Верица Костова 86 4/29/2013
78 Гордана Лазаревска 87 4/29/2013
79 Снежана Ристова – Трифуноска 88 4/29/2013
80 Зорица Арсовска 89 4/29/2013
81 Ѓоко Ѓорѓиев 92 5/10/2013
82 Јане Иванов 93 5/10/2013
83 Славица Блажевска 94 5/10/2013
84 Гордана Поп – Иванова 95 5/10/2013
85 Пецко Ристески 96 5/10/2013
86 Бојан Петрески 97 5/20/2013
87 Милена Јованова – Димоска 98 5/20/2013
88 Шика Чурлинова 99 6/7/2013
89 Кристина Куновска 100 6/7/2013
90 Наташа Боцевска – Линин 101 6/7/2013
91 Грозда Костадинова 104 6/7/2013
92 Јанка Димитрова 105 6/7/2013
93 Радмила Миловановиќ 106 6/7/2013
94 Марјонка Николовска 109 6/7/2013
95 Анита Бислимовска 111 6/7/2013
96 Врсна Маслинко 112 6/7/2013
97 Филимена Трпеска 114 6/7/2013
98 Соња Чулева 115 6/7/2013
99 Ирена Стојковска 116 5/20/2013
100 Ана Костиќ Ѓорѓиева 117 6/7/2013
101 Гордана Витанова 119 6/26/2013
102 Менка Марковиќ 120 6/26/2013
103 Алексеј Перчинковски 121 6/26/2013
104 Николаки Миов 123 6/26/2013
105 Кристина Тилиќ 124 6/26/2013
106 Гордана Никушевска 125 6/26/2013
107 Ѓорѓи Чучук 126 6/26/2013
108 Игор Митевски 127 6/26/2013
109 Нада Гогоска 131 7/2/2013
110 Николина Неновска 132 7/2/2013
111 Весна Пехчевска 133 7/12/2013
112 Мирјана Малевска 134 7/12/2013
113 Виолета Лешкоска 135 7/12/2013
114 Верица Хаџи – Василева Марковска 136 7/17/2013
115 Крсто Несторов 138 7/17/2013
116 Роза Попова Ристевска 140 8/23/2013
117 Валентина Димевска 141 9/3/2013
118 Дејан Вељковски 143 9/3/2013
119 Соња Зафировиќ 144 9/3/2013
120 Добрила Апостолова 146 9/27/2013
121 Дарко Калин 147 10/22/2013
122 Владимир Зоговиќ 150 11/20/2013
123 Владимир Ѓорчески 151 11/20/2013
124 Борче Ѓелевски 152 11/20/2013
125 Јелена Џимревска 154 11/20/2013
126 Бранка Стојановска 157 11/20/2013
127 Надица Стојчевска 159 11/20/2013
128 Зоран Пешовски 160 11/20/2013
129 Соња Тодорчевска 161 11/20/2013
130 Зорица Трпковска 162 11/20/2013
131 Павлина Илиоска 163 11/25/2013
132 Валентина Алексовска 164 11/25/2013
133 Жаклина Мариќ 165 11/25/2013
134 Илија Митрев 166 12/3/2013
135 Весна Пауновска Петроска 167 12/3/2013
136 Фима Биљарска 169 12/27/2013
137 Александар Рулески 170 1/8/2014
138 Билјана Митревска 171 1/31/2014
139 Славица Пековиќ 172 1/31/2014
140 Елена Танеска 173 1/31/2014
141 Елена Кумова Петрова 174 3/26/2014
142 Ненад Ранѓеловиќ 175 4/16/2014
143 Кирил Естатиев 176 5/6/2014
144 Срѓан Ранѓеловиќ 177 5/6/2014
145 Дејан Ранѓеловиќ 178 5/6/2014
146 Цветанка Јакимовска Цветкова 179 5/6/2014
147 Александра Зикова Настоска 180 5/6/2014
148 Наташа Илиевска 181 5/19/2014
149 Живко Димовски 182 8/4/2014
150 Марија Божиновски 183 9/29/2014
151 Васко Ристески 184 10/30/2014
152 Иван Богдановски 185 10/30/2014
153 Елена Трпковска Василевска 186 10/30/2014
154 Симе Јовановски 187 10/30/2014
155 Костадин Пецев 188 10/30/2014
156 Даниела Козарева Јованов 189 3/20/2015
157 Данило Јовановиќ 190 4/1/2015
158 Тијана Костовска 191 6/5/2015
159 Влатко Јолакоски 192 9/29/2015
160 Марија Ѓорѓиевска 193 2/24/2016
161 Огњен Блажевски 194 2/24/2016
162 Александра Јанкулоска 195 3/16/2016
163 Ненад Тортевски 196 3/16/2016
164 Наташа Трифуноска 197 3/16/2016
165 Бојана Велковски 198 3/23/2016
166 Даниела Симовска 199 4/19/2016
167 Миа Јовановиќ 200 4/19/2016
168 Александра Кузмановска 201 6/23/2016
169 Васил Миов 202 6/23/2016
170 Никола Тодосовски 203 10/3/2016
171 Владимир Иветиќ 204 10/3/2016
172 Елена Попова Бојаџиевска 205 10/19/2016
173 Горан Котески 206 10/19/2016
174 Владимир Стефановски 207 12/1/2016
175 Владимир Петрески 208 2/8/2017
176 Билјана Митревска 209 2/8/2017
177 Јасмина Рафајловска 210 2/8/2017
178 Даница Ганчева 211 2/27/2017
179 Филип Тасески 212 2/27/2017
180 Кети Витанова 213 2/27/2017
181 Даница Локоска 214 2/27/2017
182 Маја Стојаноска 215 2/27/2017
183 Сузана Бошевска Јанкова 216 9/22/2017
184 Војдан Јорданов 217 10/16/2017
185 Кристина Кипријановска 218 10/16/2017
186 Бојана Апостоловска 219 3/21/2018
187 Елена Адамова 220 3/21/2018
188 Даринка Којзаклиева 221 3/21/2018
189 Елена Петрова 222 3/21/2018
190 Елена Ѓорѓиевска 223 4/2/2018
191 Љубица Евтимовска 224 9/25/2018
192 Ивица Марчевски 225 9/25/2018
193 Тина Нешовска 226 9/25/2018
194 Крунислав Станојевиќ 227 10/12/2018
195 Панда Грозданова 228 1/19/2019
196 Александра Бошковска 229 1/31/2019
197 Шенаси Бајрами 230 3/4/2019
198 Дејан Георгијев 231 3/14/2019
199 Симона Павловска 232 9/25/2019
200 Александра Милевска 233 9/25/2019
201 Софка Кланџевска Ѓурческа 234 10/7/2019
202 Маја Ивановска 235 3/30/2020
203 Сања Аризанов 236 12/2/2020
204 Љупчо Наумовски 237 12/3/2020
205 Дарко Дачевски 238 12/4/2020
206 Викторија Јанева 239 12/5/2020
207 Јаглика Јордановска Андријеска 240 3/31/2021
208 Душко Дрваров 241 3/31/2021
209 Донка Калкова 242 3/31/2021
210 Дарко Велјанов 243 3/31/2021
211 Ивана Богдановска 244 6/28/2021
212 Викторија Ристовска 245 8/12/2021
213 Марија Вергова 246 16/09/2021
214 Благица Шорева 247 16/09/2021
215 Кристина Младеновска 248 2/11/2021
216 Валон Омери 249 15/11/2021
217 Горан Глигоријевски 250 8/3/2022
218 Ивана Петрова 251 8/3/2022
219 Ефтимија Димитрова 252 8/3/2022
220 Александра Србиновска Антовски 253 27/7/2022
221 Ивана Атанасовска 254 25/08/2022
222 Јасенка Миова 255 25/08/2022
223 Aлександар Костадинов 256 1/12/2022
224 Виолетка Трајанова 257 1/12/2022
225 Марина Веселинска 258 31/5/2023
226 Мартин Ќосевски 259 14/9/2023
227 Јана Крстевска 260 14/9/2023
228 Симона Дрндаревска 261 14/9/2023