Состав на советот

и стручна служба на СУНР

Основна дејност

Надлежности

Транспарентност

Слободен и лесен пристап до информации

Основање на СУНР

Совет за унапредување и надзор на ревизијата е основан од страна на Владата на Р. Македонија на предлог на Министерот за финансии како самостојно и независно регулаторно тело..

Надлежности

Советот има јавни овластувања и надлежности кои се точно утврдени и дефинирани во Законот за ревизијата и истиот константно работи во насока на нејзино унапредување…

Цели на СУНР

Целта на Советот е преку стручни анализи, препораки, советувања и независен јавен надзор на ревизијата да го потикнува придржувањето кон високите ревизорски стандарди…

Одлука за избор за унапредување на административни службеници 02/2022

Одлука за избор за унапредување на административни службеници 02-2022

Интерен оглас за унапредување на административни службеници – 02/2022

Интерен оглас за унапредување на административни службеници – 02-2022

Одлука за избор за унапредување на административни службеници 01/2022

Одлука за избор за унапредување на административни службеници 01/2022