Состав на советот

и стручна служба на СУНР

Основна дејност

Надлежности

Транспарентност

Слободен и лесен пристап до информации

Основање на СУНР

Совет за унапредување и надзор на ревизијата е основан од страна на Владата на Р. Македонија на предлог на Министерот за финансии како самостојно и независно регулаторно тело..

Надлежности

Советот има јавни овластувања и надлежности кои се точно утврдени и дефинирани во Законот за ревизијата и истиот константно работи во насока на нејзино унапредување…

Цели на СУНР

Целта на Советот е преку стручни анализи, препораки, советувања и независен јавен надзор на ревизијата да го потикнува придржувањето кон високите ревизорски стандарди…

Присуство на Министерска конференција 2022 година

Во период од 29.11.2022 до 01.12.2022 година, претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Александар Наумоски и вработениот Владо Митев, советник за меѓународна соработка и развој во стручната служба на Советот, присуствуваа на 15 годишнината на Центарот за реформи во финансиско известување на Светска банка, вклучувајќи ја и Министерска … Read more

Одлука за избор за унапредување на административни службеници 02/2022

Одлука за избор за унапредување на административни службеници 02-2022

Интерен оглас за унапредување на административни службеници – 02/2022

Интерен оглас за унапредување на административни службеници – 02-2022