Работен состанок со Управен одбор на Институтот

На ден 19.12.2023 година во просториите на Институтот за овластени ревизори на Република Северна Македонија се одржа работен состанок на Претседателот на Советот, Александар Наумоски, членовите на Советот, и вработените во стручната служба на Советот, со претседателот на Институтот, Ненад Тортевски и членовите на Управниот одбор при Институтот како и вработените во стручната служба на Институтот. Целта на работниот состанок беше изнаоѓање на заедничко решение за некои проблеми со кои се соочуваат Советот и Институтот при своето работење.

На состанокот беа дискутирани теми во однос на одржаната Конференција на Светска Банка во Република Северна Македонија и придонесот на СУНР за нејзино реализирање, предлог Закон за ревизија, начин на водење на дисциплинските постапки низ призма на лоцирање на одговорности на овластените лица и овластените ревизори, и остапка за објавување на Меѓународни стандарди за ревизија.

Ваквите заеднички работни состаноци беа оценети како доста конструктивни, и при тоа присутните се сложија и понатаму да се применува ваква пракса на непосредно комуницирање на Советот и Институтот.