Fillimi

Состав на советот

и стручна служба на СУНР

Основна дејност

Надлежности

Транспарентност

Слободен и лесен пристап до информации

Тhemelimi

Keshilli per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit eshte themeluar nga ana e Qeveris se R. Maqedonise, me propozim te Ministris se Financave si trup i pavarur rregullator…

Kompetencat

Keshilli ka kompetenca te percaktuara ne baze te ligjit per Revizion,i njejti ne kontinuitet punon per avansimin e profesionit…

Qellimi

Qellimi i Keshillit eshte qe permes analizave profesionale, sugjerimeve, keshillave dhe mbikeqyrjes se pavarur ndaj revizionit te ndihmoje ne perforcimin e arritjes te standardeve te revizionit..

Leter e hapur e Kryetarit te Institutit te Revizoreve te R. Maqedonise drejtuar Kryetarit te Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne R. Maqedonise se Veriut, z.Premtim Iseni

Leter e hapur e Kryetarit te Institutit te Revizoreve te R. Maqedonise drejtuar Kryetarit te Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne R. Maqedonise se Veriut, z.Premtim Iseni

Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut vazhdon me aktivitet e parapar ne planin vjetor te punes, kesaj rrathe Kryetari i Keshillit z. Premtim Iseni, anetari z. Darko Bllazhevski dhe bashkepunetorja znj. Svetlana Gjorgjievska realizuan takim pune me parteret e shoqerise se revizionit Grant Thornton.

Aktivitet tona sot i realizuam me menaxhmentin e shoqeris s e revizionit Moore Stephens. Ne kete takim Keshilli u prezantua nga Kryetari z. Premtim Iseni, anetari znj. Aneta Trajanoska, koordinatori znj. Dafina T.H. Vaskova dhe bashkepunetorja znj. Svetlana Gjorgjievska.