Home Page

Состав на советот

и стручна служба на СУНР

Основна дејност

Надлежности

Транспарентност

Слободен и лесен пристап до информации

Knowledge sharing event “Responding to New Requirements and Challenges in Corporate Financial and Sustainability Reporting”

In the period from May 28 to May 29 2024, the president of the Council for advancement and oversight of the audit of the Republic of North Macedonia, Aleksandar Naumoski and the members of the Council, Kosta Spaseski and Arben Halili, attended an knowledge sharing event organized by the World Bank – CFRR “Responding to … Read more

The 5th session of the Council was held

On 22.04.2024, in the premises of the Council, the fifth session of the Council was held. The session was attended by the President of the Institute, Nenad Tortevski, and the the General Secretary of the Institute, Tatjana Todorovska. At the session, a Decision on giving consent to the “Annual report on the operation of the … Read more

Workshop of the employees of the professional service of the Council.

The President of the Council, Aleksandar Naumoski, at the premises of the Council held a workshop with the employees of the professional service, in regards to the working meeting held with representatives from the World Bank – CFRR Vienna. Several topics were discussed at the workshop, in relation to the competences of the Council. Quality … Read more

THE MEETING WITH THE REPRESENTATIVES OF THE WORLD BANK MISSION

The President of the Council, Aleksandar Naumoski, on February 23RD 2024, in the Council’s premises, held a working meeting with the representatives of the World Bank team of the Centre for Financial Reporting Reform (CFRR), as part of the World Bank ROSC Accounting and Auditing (ROSC A&A) assessment mission in Skopje. The mission was led … Read more

Working meeting with the Management Board of the Institute

On 19.12.2023, in the premises of the Institute for Certified Auditors of the Republic of North Macedonia, a working meeting was held by the President of the Council, Aleksandar Naumoski, the members of the Council, and the employees of the professional service of the Council, with the President of the Institute, Nenad Tortevski and the … Read more

Основање на СУНР

Совет за унапредување и надзор на ревизијата е основан од страна на Владата на Р. Македонија на предлог на Министерот за финансии како самостојно и независно регулаторно тело..

Надлежности на СУНР

Советот има јавни овластувања и надлежности кои се точно утврдени и дефинирани во Законот за ревизијата и истиот константно работи во насока на нејзино унапредување…

Цели на СУНР

Целта на Советот е преку стручни анализи, препораки, советувања и независен јавен надзор на ревизијата да го потикнува придржувањето кон високите ревизорски стандарди…

Лиценцирање

Извештаи

Извештаи за транспарентност

Корисни линкови

Knowledge sharing event “Responding to New Requirements and Challenges in Corporate Financial and Sustainability Reporting”

In the period from May 28 to May 29 2024, the president of the Council for advancement and oversight of the audit of the Republic of North Macedonia, Aleksandar Naumoski and the members of the Council, Kosta Spaseski and Arben Halili, attended an knowledge sharing event organized by the World Bank – CFRR “Responding to … Read more

The 5th session of the Council was held

On 22.04.2024, in the premises of the Council, the fifth session of the Council was held. The session was attended by the President of the Institute, Nenad Tortevski, and the the General Secretary of the Institute, Tatjana Todorovska. At the session, a Decision on giving consent to the “Annual report on the operation of the … Read more

Workshop of the employees of the professional service of the Council.

The President of the Council, Aleksandar Naumoski, at the premises of the Council held a workshop with the employees of the professional service, in regards to the working meeting held with representatives from the World Bank – CFRR Vienna. Several topics were discussed at the workshop, in relation to the competences of the Council. Quality … Read more