Home Page

Состав на советот

и стручна служба на СУНР

Основна дејност

Надлежности

Транспарентност

Слободен и лесен пристап до информации

Working meeting with representatives of the EU Delegation – Office Skopje

On April 8th 2019 (Monday) in the premises of the Council for the Advancement and Oversight of the Audit of the Republic of North Macedonia, the President of the Council, Premtim Iseni, held a working meeting with representatives of the EU Delegation – Office Skopje. At the meeting, besides the President of the Council, were … Read more

Visit to the audit company “B&Lj” and a visit to the certified auditor – sole proprietor “TP Revizija Chuleva”

The Council continued with the implementation of the Plan of visits of the audit companies and certified auditors – sole proprietors in accordance with the Annual Work Program of the Council for 2019. On June 17th 2019, the President of the Council, Premtim Iseni, and the Coordinator of the professional service of the Council, Dafina … Read more

Progress Report on the Republic of North Macedonia for 2019

On May 29th 2019, the European Commission published the Progress Report for the Republic of North Macedonia, assessing the country’s progress to meeting the requirements for membership in the European Union. Chapter 6 of the Report assesses the work of the Council for the Advancement and Oversight of the Audit of the Republic of North … Read more

Working meeting with the Managerial Board of ICARM

On June 6th 2019 at the premises of the Council for the Advancement and Oversight of the Audit of the Republic of North Macedonia, a meeting was held of the members of the Council and the members of the Managerial Board of the Institute of Certified Auditors. The meeting was convened and chaired by the … Read more

Visiting audit firm Rafajlovski revizja DOO Skopje

The President of the Council – Premtim Iseni, the coordinator of the working service – Dafina Taleva Hadzi Vaskova and the associate – Svetlana Gjorgjievska on April 22nd 2019 visited the auditing company Rafajlovski revizja DOO Skopje. At the working meeting, the certified auditors Vera Rafajlovska and Jasmina Rafajlovska gave their views on the direction … Read more

Основање на СУНР

Совет за унапредување и надзор на ревизијата е основан од страна на Владата на Р. Македонија на предлог на Министерот за финансии како самостојно и независно регулаторно тело..

Надлежности на СУНР

Советот има јавни овластувања и надлежности кои се точно утврдени и дефинирани во Законот за ревизијата и истиот константно работи во насока на нејзино унапредување…

Цели на СУНР

Целта на Советот е преку стручни анализи, препораки, советувања и независен јавен надзор на ревизијата да го потикнува придржувањето кон високите ревизорски стандарди…

Лиценцирање

Извештаи

Извештаи за транспарентност

Корисни линкови

Working meeting with representatives of the EU Delegation – Office Skopje

On April 8th 2019 (Monday) in the premises of the Council for the Advancement and Oversight of the Audit of the Republic of North Macedonia, the President of the Council, Premtim Iseni, held a working meeting with representatives of the EU Delegation – Office Skopje. At the meeting, besides the President of the Council, were … Read more

Visit to the audit company “B&Lj” and a visit to the certified auditor – sole proprietor “TP Revizija Chuleva”

The Council continued with the implementation of the Plan of visits of the audit companies and certified auditors – sole proprietors in accordance with the Annual Work Program of the Council for 2019. On June 17th 2019, the President of the Council, Premtim Iseni, and the Coordinator of the professional service of the Council, Dafina … Read more

Progress Report on the Republic of North Macedonia for 2019

On May 29th 2019, the European Commission published the Progress Report for the Republic of North Macedonia, assessing the country’s progress to meeting the requirements for membership in the European Union. Chapter 6 of the Report assesses the work of the Council for the Advancement and Oversight of the Audit of the Republic of North … Read more