Home Page

Состав на советот

и стручна служба на СУНР

Основна дејност

Надлежности

Транспарентност

Слободен и лесен пристап до информации

THE MEETING WITH THE REPRESENTATIVES OF THE WORLD BANK MISSION

The President of the Council, Aleksandar Naumoski, on February 23RD 2024, in the Council’s premises, held a working meeting with the representatives of the World Bank team of the Centre for Financial Reporting Reform (CFRR), as part of the World Bank ROSC Accounting and Auditing (ROSC A&A) assessment mission in Skopje. The mission was led … Read more

Working meeting with the Management Board of the Institute

On 19.12.2023, in the premises of the Institute for Certified Auditors of the Republic of North Macedonia, a working meeting was held by the President of the Council, Aleksandar Naumoski, the members of the Council, and the employees of the professional service of the Council, with the President of the Institute, Nenad Tortevski and the … Read more

Bilateral Screening, Acquis meeting with North Macedonia, within the framework of Chapter 6 – Company Law

On 27.11.2023, the employees of the Council’s professional service, Zarko Kamcev – Head of Directorate, Vlado Mitev – Advisor for international cooperation and development and Marija Kuzmanov – Licensing Advisor, participated in Bilateral Screening, Acquis meeting with North Macedonia, in under Chapter 6 – Company Law, organized by the Secretariat for European Affairs (SEP) and … Read more

NATIONAL CONFERENCE Strengthening corporate governance in North Macedonia: Reporting on sustainability and increasing the role of audit committees

On November 9, 2023, the President of the Council for the advancement and oversight of the audit of the Republic of North Macedonia, Aleksandar Naumoski, the members of the Council and the employees of the Council’s professional service, attended a NATIONAL CONFERENCE on the topic of Strengthening corporate governance in North Macedonia: Notification of sustainability … Read more

Second regional audit quality assurance forum

In the period from November 7 to 8, 2023, the President of the Council for the advancement and oversight of the Audit of the Republic of North Macedonia, Aleksandar Naumoski, the members of the Council and part of the employees of the professional service of the Council, attended the Second regional audit quality assurance forum … Read more

Основање на СУНР

Совет за унапредување и надзор на ревизијата е основан од страна на Владата на Р. Македонија на предлог на Министерот за финансии како самостојно и независно регулаторно тело..

Надлежности на СУНР

Советот има јавни овластувања и надлежности кои се точно утврдени и дефинирани во Законот за ревизијата и истиот константно работи во насока на нејзино унапредување…

Цели на СУНР

Целта на Советот е преку стручни анализи, препораки, советувања и независен јавен надзор на ревизијата да го потикнува придржувањето кон високите ревизорски стандарди…

Лиценцирање

Извештаи

Извештаи за транспарентност

Корисни линкови

THE MEETING WITH THE REPRESENTATIVES OF THE WORLD BANK MISSION

The President of the Council, Aleksandar Naumoski, on February 23RD 2024, in the Council’s premises, held a working meeting with the representatives of the World Bank team of the Centre for Financial Reporting Reform (CFRR), as part of the World Bank ROSC Accounting and Auditing (ROSC A&A) assessment mission in Skopje. The mission was led … Read more

Working meeting with the Management Board of the Institute

On 19.12.2023, in the premises of the Institute for Certified Auditors of the Republic of North Macedonia, a working meeting was held by the President of the Council, Aleksandar Naumoski, the members of the Council, and the employees of the professional service of the Council, with the President of the Institute, Nenad Tortevski and the … Read more

Bilateral Screening, Acquis meeting with North Macedonia, within the framework of Chapter 6 – Company Law

On 27.11.2023, the employees of the Council’s professional service, Zarko Kamcev – Head of Directorate, Vlado Mitev – Advisor for international cooperation and development and Marija Kuzmanov – Licensing Advisor, participated in Bilateral Screening, Acquis meeting with North Macedonia, in under Chapter 6 – Company Law, organized by the Secretariat for European Affairs (SEP) and … Read more