Завршна сметка

2022 година

Завршна сметка за сметката на основниот буџет 637

Завршна сметка за сметката на самофинансирачка активност 787

2021 година

Завршна сметка за сметката на основниот буџет 637

Завршна сметка за сметката на самофинансирачка активност 787

2020 година

Завршна сметка за сметката на основниот буџет 637

Завршна сметка за сметката на самофинансирачки активности 787

2019 година

Завршна сметка за сметката на основниот буџет 637

Завршна сметка за сметката на самофинансирачки активности 787

2018 година

Завршна сметка за сметката на основниот буџет 637

Завршна сметка за сметката на самофинансирачки активности 787

2017 година

Завршна сметка за сметката на основниот буџет 637

Завршна сметка за сметката на самофинансирачки активности 787

2016 година