Присуство на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА Зајакнување на корпоративното управување во Северна Македонија: Известување за одржливоста и зголемување на улогата на одборите за ревизија

На 9 ноември 2023 година, Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Александар Наумоски, членовите на Советот и вработените во стручната служба на Советот, присуствуваа на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА на тема Зајакнување на корпоративното управување во Северна Македонија: Известување за одржливоста и зголемување на улогата на одборите за ревизија

Конференцијата се фокусираше на понатамошното спроведување на мерките за известување за корпоративната одржливост што опфаќаат известување за социјалните и за аспектите на животната средина и зголемување на улогата на одборите за ревизија.

Има за цел охрабрување на дискусиите и споделување на добрите практики за овие теми преку обединување на разните групи на релевантни чинители.

На конференцијата се разгледаа предизвиците и потенцијалните одговори поврзани со: (i) новите одредби на Директивата на Европската Унија (ЕУ) за известување за корпоративната одржливост (ЦСРД), вклучувајќи ги и новите Европски стандарди за известување за одржливоста (ЕСРС) ; (ii) спроведувањето на минималните услови на ЕУ за известување за одржливоста („нефинансиски извештај“ и (iii) зголемувањето на улогата на комисиите за ревизија во зајакнувањето на довербата во задолжителната ревизија и во финансиските и нефинансиските информации.

На конференцијата се разгледа и сè поголемата улога на одборите за ревизија во врска со финансиското и известувањето за одржливоста. Одборот за ревизија сега е клучен за зајакнувањето на довербата во задолжителната ревизија и во финансиските информации. Во целина, одборот за ревизија се очекува да стане главен фактор во рамката за корпоративно управување кое ги опфаќа и финансиското и известувањето за одржливоста.