Меморандум за соработка помеѓу СУНР и АСО

На ден 05.09.2013 година, Советот за унапредување и надзор на ревизијата (СУНР) и Агенција за супервизија на осигурувањето (АСО) потпишаа Меморандум за соработка. Со меморандумот се уредува меѓусебната соработка помеѓу СУНР и АСО поврзана со размената и употребата на информации меѓу двете институции.