Меморандум за соработка помеѓу СУНР и ЦРРМ

На ден 19.11.2013 година, Советот за унапредување и надзор на ревизијата (СУНР) и Централниот регистар на Република Македонија (ЦРРМ) потпишаа Меморандум за соработка.

Со меморандумот се уредува меѓусебната соработка помеѓу СУНР и ЦРРМ поврзана со размената и употребата на информации меѓу двете институции.