Доделување на лиценци

На ден 16.04.2013 година, во свечената сала во “Порта Македонија”, од страна на Министерот за финансии Зоран Ставревски и Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата Соња Ѓелова Стојанова, беа доделени првите 40 лиценци за овластени ревизори во Република Македонија.