Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”

Советот продолжи со реализација на Планот на посети на друштвата за ревизија и овластените ревизори трговци – поединци согласно Годишната програма за работа на Советот за 2019 година. На 17.06.2019 година, претседателот на Советот Премтим Исени и Координаторот на стручната служба на Советот, Дафина Талева Хаџи-Васкова остварија две средби со управители на правни лица кои … Read more

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ

На 06.06.2019 година во просториите на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, се одржа работен состанок на членовите на Советот и членовите на Управниот одбор на Институтот на овластени ревизори. Состанокот го свика и со него раководеше претседателот на Советот, Премтим Исени. На состанокот присуствуваа членовите на Советот: Илија Андовски, … Read more

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје

Претседателот на Советот – Премтим Исени, координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот – Светлана Ѓорѓиевска на 23.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје. На работниот состанок присуствуваа Кирил Андоновски и овластените ревизори Димитар Андоновски и Елена Адамова. Се отвори дискусија за приходите кои ги … Read more