Времено одземени лиценци на овластени ревизори

Заклучно 31.05.2018 година Советот нема изречено мерки од овој тип.