Известување

Почитувани,   Со оглед на моменталната ситуација, а во интерес на спречување на ширење на вирусот Covid-19, Советот за унапредување и надзор на ревизијата ја известува пошироката јавност дека барањата/известувањата/дописите, потребно е да бидат доставени по електронски пат на contact@sunr.mk.   Нагласуваме, дека и доставата на Извештаите за транспарентност и Извештаите за реализација на препораките … Read more Известување

Континуирано професионално усовршување

Во рамките на остварувањето на една од надлежностите на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија – следење на спроведувањето на годишната програма за континуирано професионално усовршување на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, г-дин Премтим Исени … Read more Континуирано професионално усовршување

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година

На ден 29 мај 2019 година Европската комисија го објави Извештајот за Напредокот на Република Северна Македонија, каде се оценува напредокот на државата за исполнување на условите за членство во Европската Унија. Во поглавје 6 од Извештајот се оценува и работата на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија како независно … Read more Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година

На ден 29 мај 2019 година Европската комисија го објави Извештајот за Напредокот на Република Северна Македонија, каде се оценува напредокот на државата за исполнување на условите за членство во Европската Унија. Во поглавје 6 од Извештајот се оценува и работата на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија како независно … Read more Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”

Советот продолжи со реализација на Планот на посети на друштвата за ревизија и овластените ревизори трговци – поединци согласно Годишната програма за работа на Советот за 2019 година. На 17.06.2019 година, претседателот на Советот Премтим Исени и Координаторот на стручната служба на Советот, Дафина Талева Хаџи-Васкова остварија две средби со управители на правни лица кои … Read more Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ

На 06.06.2019 година во просториите на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, се одржа работен состанок на членовите на Советот и членовите на Управниот одбор на Институтот на овластени ревизори. Состанокот го свика и со него раководеше претседателот на Советот, Премтим Исени. На состанокот присуствуваа членовите на Советот: Илија Андовски, … Read more Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ

Континуирано професионално усовршување

Во рамките на остварувањето на една од надлежностите на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија – следење на спроведувањето на годишната програма за континуирано професионално усовршување на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, г-дин Премтим Исени … Read more Континуирано професионално усовршување

Посета на друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје

Претседателот на Советот – Премтим Исени, координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот – Светлана Ѓорѓиевска на 22.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје. На работниот состанок, овластените ревизори Вера Рафајловска и Јасмина Рафајловска дадоа свои видувања за правецот во кој треба да се движи … Read more Посета на друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје

Посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот – Премтим Исени и координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова на 22.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје. На состанокот се дискутираше за Законот за вршење на сметководствени работи. Претставниците на друштвото за ревизија, Дарко Калин и Бојан Петрески предложија ангажманот согласно МСР … Read more Посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје