Времено одземени лиценси на овластени ревизори – трговци поединци

Заклучно 31.05.2018 година Советот нема изречено мерки од овој тип.